PSIKIYATRIK HASTALIKLAR

NEVROZLAR

Çok zaman akut anksiyete veya panik krizleriyle noktalanan kronik gerçekçi olmayan bir anksiyete şeklinde ortaya çıkan bir nevrotik rahatsızlık toplumun % 5 inde görülen bu çeşit nevroz özellikle genç erişkinlerin bir hastalığıdır ve kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla ortaya çıkar.

KLINIK BELIRTILER

Ansiyete bütün psikiyatrik hastalıklarda görülen bir semptomdur ama, enksiyete nevrozunda tek başına ya da primer olarak gözükür.
panik anksiyete nevrozunun önde gelen özelliğidir ve khapyatta görülebilecek en ızdırap verici deneyimlerden biridir. Hasta görünürde herhangi bir nedeni olmayan subjektif bir dehşet hissine kapılır,isimsiz bir pelaketin tekin olmayan korkusunu hisseder ve akolcı berşekilde düşünmü yeteneğini geçici olarak kaybeder. Hastada taşikardi, çarpıntılar, ellerde terleme, titreme, mide şikayetleri,genel bir dermansızlık ve baş dönmesi , bulantı ve bazende ishal görülebilir.

TEDAVI
psikoterapi
Ilaç tedavisi
Hipnoz

FOBIK NEVROZ
Doğal olalrak tehlikesiz olan veya uygun bir anksiyete kaynağı olmayan cisimlerden, durumlardan veya beden fonksiyonlarından mantıksızca veya abartılmış bir şekilde korkma durumunun bulunmasıyla özelik kazanan nevrotik bir rahatsızlık.

KLINIK BELIRTI VE BULGULAR
Fobi objesinin düşünülmesi, anksiyetenin başlaması için yeterlidir. Hasta gerçekte fobik uyaran yaklaştığında,anksiyete bir panik durumu halini alacak derecede şiddek kazanır. Sonuç olarak hasta fobik uyarandan sakınmas suretiyle kendisini anksiyeteden de korumuş olur. Ancak bu sakınma çok zaman, kişinin günlük yaşamının ve normal fonksiyon kapasitesinin ileri derecede kısıtlanmasına yol açmaktadır.

TEDAVI
Psikoterapi ,ilaç tedavisi.

OBSESSIF KOMPULSIF NEVROZ
Kişinin marazi kbul ettiğe kendilerine karşı içeriden, güçlü bir direnç gösterdiği tekrarlayıcı fikirlerin ve hayallerin (obsesyon) ve tekrarlayıcı impullsların veya eylemlerin (kompulsiyon) bulunmasıyla özellik kazanan nevrotik bir hastalık.

KLINIK BELIRTI VE BULGULAR
Bazı hareket ve düşüncelere, anlamsızlığı bilinmesine rağmen engel olamamak
Önemli bir özellik, bu düşünce ve fiillere karşı koymak isteğinin bulunmasıdır.
Bazılarında oldukça şiddetli bir anksiyete vardır.

TEDAVI
Davranış tedavisi
Ilaç tedavisi

HISTERIK NEVROZ

Kişilik çözülmesi sınucu meydana gelen çok çeşitli somatik ve mental semptomlarla özellik kazanan nevrotik bir hastalık.
Tipik olarak adolesans veya erken erişkin çağında başlar kadınlarda daha çok görülür.
KINIK BELIRTI VE BULGULAR
Hemen hemen bütün organ hastalıklarının semptomları, histeri vakası tarafından taklit edilebilir ,
Kişilik özellikleri, hareketlerde ve konuşmada aşırılık ve oynaklık,frapan giyim ve süslenme, olayları ve haberleri abartarak anlatma çocuksu tutum ,yalan söyleme, övünme
Histerik bayılma genellikle evde ve başkalarının yanında bir tapını incitmeyecek şekilde ve şuur kaybı olmasızın bayılma ve bayılmayı ağlayarak açılma takip eder.
Olay epilepsi nöbetinden daha uzun sürer . Vücut yay gibi gerilir.

Konversif tipte
Körlük, sağırlık, koku, tad duyusunda bozukluk, ses çıkaramama ,Boğazda tıkanma hissi,
anoreksi, Eldive veya çorap şeklinde anestezi ve parasteziler.
TEDAVI
Ilaç tedavisi
Psikoterapi.psikanaliz
HIPOKONDRIYAKLIK NEVROZU
Hastanın vücut fonksiyonlarına aşırı aklını taktığı ve ağır bir
rahatsızlığı olduğundan adeta hastalık derecesinde korktuğu bir nevrotik hastalık
KLINIK BELIRTI VE BULGULAR
Hipokondri genellike kalb hastalığı , kanser, veneryen hastalık, nölolojik hastalıklar ve barsak bozuklukları şeklinde olabilir.

TEDAVI
Tedavide prensip hastanın ikna edilmesi olmalıdır. Hiç bir şeyinin olmadığını söylemek, hastanın doktorunun yanından ayrılır ayrılmaz bir başka doktora başvurmasına sebep olur, Hastanın şikayeti ile ilgili bütün tetkikler yaptırılmalı, bunlara dayanarak organik bir bozukluğunun bulunmadığı bildirilmelidir.
Hastayı rahatlatıcı ilaç tedavisi yapılmalıdır.
Psikoterapi yapılmalıdır.

PSIKOZLAR
ŞIZOFRENI
Kişinin affektif hayatında donukluk, küntlük, kendisi ve çevresi ile ilişkilerinde yetrsizlik, içe kapanıklılık,ilgisizlik, düşünce heyecan ve davranışlarda normalden kaçış, realite ile mantıki ilişkinin kaybı ile belirlenen psikoz hali

KLINIK BELIRTI VE BULGULAR

Introversion:Ilgi kaybı, apati,
Düşünce bozuklukları:Bağlantısız belli bir hedefi olmaya düşünce ve konuşmalar. Bazan cümle içinde kelimelerin birbiri ile ilgisi olmayabilir.(Kelime salatası).Sözlükte olmayan kelimeler (neolojizm) Konuşmada tutukluk olabilir. Aynı kelimenin sürekli tekrarı mümkündür. Söylenenlerden belli bir anlam veya belli bir maksat çıkaramayabilir.

Duygularda küntlük, ilgi azalması
Çoğunlukla işitme, bazan görme, koku, tad ve temas hallüsinasyonları olabilir.
Büyüklük hezeyanları dikkati çekebilir. Şizofren hastalar bazan kulaklarına gelen seslerin etkisen altında aşırı şiddet halleri gösterebilirler.
Tanıda gecerli belirtelir şunlardır? Işitme hallüsinasyonları, düşünce ve hareketlerin kontrol edildiği, başkarından etkinediği fikri, bedeninin başkalarının etkisi altında olduğu düşüncesi.

TEDAVI
Akut vakalar hastaneye yatırılmalıdır. Çeşitli nörolepikler kullanılabilir.
Aşırı taşkınlık gösterenlerde ve katatonik durumlarda, her gün veya günaşırı elektroşok yapılabilir.


PARANOID HASTALIKLAR
Hastanın kendisiyle aşırı ilgilenme konusunda bir eğilime sahip olduğu ve kendi kendisini kabul ettirmeye çalıştığı durumlar .

KLINIK BELIRTI VE BULGULAR
Paranoid kişi hassasiyet, korku, suçluluk, seksüel konflikt (çelişki, karmaşa),gösterir,
latent homoseksüalite ve gerginlik olabilir. Çevre ile zor ilişki kurar

Paranoid psikotik hallerde hastalar yüz ifadelerini ve konuşmaları hatalı yorumlaralar.
Mistik fanatik ve büyüklür fikirleri olabulur.
Marazi koskançlıkta hatalı suçlamalar, basit fikirlerin hatalı yorumları yapılır.
Çamaşırlarda ejakülat ararlar, itiraf isterler ve agresif olurlar.
Asil bir aileye mensup olduklarını, haklarının gassspedildiğini, icatlarının çalındığını, kendilerine değer verilmediğini söyleyebilirlir.
Disiplini, otoriteyi reddederler.
Davranışlalrı katıdır, kızgın ,öfkeli ,şüphecilerdir.
Paranoya da hallüsinasyon yoktur. Diğer paranoid durumlarda hallüsinasyon olabilir.


BÖBREK HASTALIKLARI VE ÜROLOJIK HASTALIKLAR
AKUT GLOMERULO NEFRİT
Çoğunlukla A grubu beta hemolitik streptokoklara bağlı farenjit,tosilit veya impetigodan 2 hafta sonra ortaya çıkan, daha çok 3_10 yaş arasındaki çocuklarda görülen ve her iki böbreği tutan bir immun kompleks hastalığı.

KLINIK BELIRTI VE BULGULAR
Baş ağrısı
Göz kapaklarında ve yüzde şişme
Oligüri
Idrarın(kanlı) veya kahverengi olması (et yıkantı suyu görünümü)
Hipertansiyon
Ödem
TEDAVI
Yatak istirahati
Tuz kısıtlaması
Su kısıtlaması
Diüretikler Prokain penisilin
Vakalalrın % 90 ında iyileşme tamdır.

KRONIK GLOMERULONEFRIT
Akut glomerulonefritin %5-10 oranında görülen bir komplikasyonu

KLINIK BELIRTI VE BULGULAR
Uzun süre semptom vermeyebilir
Yorgunluk, halsizlik,baş ağrısı, hipertansiyon, poliüri, noktüri, oligüri, ödem
Üremi bulgularıç (bulantı, kusma, hızlı ve derin solunum, perikard frotmanı, oligüri.)

TEDAVI
Istirahat
Diyet
ilaç tedavisi.

NEFROTIK SENDROM
Masif proteinüri sonucu gelişip hipoalbuminemi, ödem, hiperlipemi, lipidüri ile kendini gösteren böbrek hastalığı.

KLINIK BELIRTI VE BULGULAR
Ödem, hidrotoraks, asit hipertansiyon (etkenin diyabetes mellitus, böbrek hastalığı veya kollajen hastalık olduğunu adüşünderer)
Amiloidoza bağlı nefrotik sendromda tansiyon yüksek olmaz.
TEDAVI
Bol proteinli sodyumu kosotla diyet
Diüretikler.
Ilaç tedavisi

AKUT PYELONEFRIT
Üreter ve böbrek pelvisinin, böbrek parankim dokusuna kadar yayılan akut bakteri infeksiyonu
KLINIK BELIRTI VE BULGULAR
Titreme ile yükselen ateş, bel ağrısı, pollakiüri ve dizüri ,baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı ve kusma
TEDAVI
Uygun antibiyotik
ve ilaç tedavisi

KRONIK PYELONEFRIT
Kronik bakteriüri veya tekrarlayan akut üriner infeksiyon atakları ile seyreden kronik böbrek hastalığı.

KLINIK BELIRTI VE BULGULAR
Hiçbir klinik belirti olmayabilir
Yorgunluk, subfebril ateş
başağrısı, belağrısı, hipertansiyon, kronikböbrek yetmezliği bulguları
TEDAVI
Antibiyotik tedavisi
Idrar akımının artırılması
Sebebin giderilmesi
Idrarın asitleştirilmesi


ENÜRESIS
3yaştan büyük çocuklarda istemsiz olarak uyku sırasında yatğın ısyatılması
Primer kontkolün yetersizliği
Sekonder çocukta kontrol sağlandıktan bir müddet sonra tekrar olu;şan enüresis

KLINIK BELIRTI VE BULGULAR
Primer_ Doğuştan itibaren mesane kontrolünün yetersizliği söz kanusudur
Sekonder_Normal kontrol sağlandıktan sonra enüresis tekrar başlar
Kontrolün tam olarak başladığı yaş normalde değişiktir. Bu nedenle beş yaşından önce herhangi bir tedavi gereksizdir.
TEDAVI
Psikoterapi_Ana ve baba eğitilmeli, çocuğa rehber olması sağlanmalı
Lokal ısı tatbiki yararlı olur. Çocuğu gece arada uyandırarak işemesi sağlanır.
Trisiklik antideprasanlar verilebilir.